Iedereen heeft studenten met dyslexie of dyscalculie in de klas. Hieronder vind je meer informatie over wat de diagnoses inhouden. Later lees je ook nog tips voor de omgang met deze studenten in de klas.

Dyslexie

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelfs schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau erg moeizaam, terwijl een diegene wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.  Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:‘’Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.‘’ Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wèl belemmeren. Dit is het geval als het technisch lezen (te) veel aandacht en energie vraagt. Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen. De meeste kinderen met dyslexie leren het uiteindelijk wel, maar blijven trager lezen. Behalve dat het hen meer energie kost, zijn mensen met dyslexie ook sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer. Ongeveer 3,6% van de studenten heeft ernstige enkelvoudige dyslexie. ‘Enkelvoudig’ betekent dat er bij de leerling naast dyslexie geen sprake is van een of meer andere (leer)stoornissen.

Tips dyslexie
 1. Controleer of er faciliteiten zijn vastgesteld voor de student. Indien dit niet het geval is: meld de student hiervoor aan.
 2. Stimuleer het gebruik van spellingscontrole. En ga waar mogelijk soepeler om met spellingsfouten.
 3. Houd rekening met een tempoprobleem. Niet alleen bij lezen en bij het begrijpen van uitleg en instructie, maar ook bij het rekenen en het leren van nieuwe handelingen.
 4. Houd de formulering van opdrachten zo eenvoudig mogelijk: korte zinnen, geen dubbele ontkenningen.
 5. Laat tekst alleen hardop lezen als het voorbereid en noodzakelijk is.
 6. Stimuleer bij het schrijven van teksten het gebruik van korte zinnen en steekwoorden.
 7. Wees alert op zelfvertrouwen en motivatie.
 8. Check wat vaker of de student de instructie begrepen heeft en/of herformulering, herhaling of extra uitleg nodig is.
 9. Bied dezelfde informatie op verschillende manieren aan: mondeling, schriftelijk, schematisch, foto, verhaal enz.
 10. Lees alles voor wat op het bord, flap of sheet wordt/staat geschreven.
Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenprobleem. Mensen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen meer hersengebieden worden gebruikt, waaronder ook het taalcentrum. Daarnaast is bij rekenen ook nog het frontale hersengebied van belang, dat een rol speelt bij planning en probleemoplossing. Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen rekenen’. Het is net als bij dyslexie in feite een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden. In dit geval zijn dat problemen met het leren, oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis. Deze problemen worden niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Een getal (bijvoorbeeld 5) bestaat uit het woord ‘vijf’, het cijfer ‘5’ en de hoeveelheid *****. Deze drie aspecten bevinden zich in drie verschillende hersengebieden. Een van deze drie speelt ook een rol bij dyslexie. De definitie van dyscalculie geeft net als bij dyslexie een beschrijving van de problemen en noemt geen oorzaken of verklaringen. Vanuit de literatuur bestaat geen eenduidige visie op de definitie van ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie. Ook zijn er verschillende opvattingen over het ontstaan ervan.

Tips dyscalculie
 1. Structuur bieden, motiveren, stimuleren en haalbare eisen stellen.
 2. Leer de student kladpapier te gebruiken.
 3. Laat de student formulekaarten gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de rekenkaarten te vinden op examenbladmbo.nl.
 4. Werken met een rekenmachine.
 5. Reken zoveel mogelijk volgens één bepaalde methode. Bekijk welke oplossingsstrategie werkt voor een student en houd deze aan.
 6. De som eerst voordoen, dan samen oefenen en uiteindelijk zelf laten doen.
 7. Bied de student makkelijkere, minder complexe sommen aan, met weinig taal. Ga voor succeservaringen en opbouwen van zelfvertrouwen!
 8. Toon begrip en aandacht voor de student en geef meer tijd.
Dyslexie & Dyscalculie

Stel je vraag

via WhatsApp

Via WhatsApp kom je gemakkelijk in contact met een medewerker van Student Services.

CheckIt_Chat_groot